Deze site maakt gebruik van technische cookies en de cookies welke worden geplaatst door Google Analytics. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houdt u er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Akkoord

Statuut van Normen en Waarden

Doelstelling

 1. Voor de vereniging haalbare Normen & Waarden-doelen te stellen.
 2. Het statuut beperkt te houden om te voorkomen dat het een dik boekwerk wordt.
 3. Er aan te werken, dat er gehandeld wordt naar de geest van dit statuut. Het bestuur en de leden van de commissies herkennen en conformeren zich aan het statuut normen en waarden.

Hier uit volgt dat:

 1. Het bestuur en leden van commissies zich als voorbeeld stellen voor wat betreft het naleven van de normen en waarden.
 2. Zij zien er op toe dat alle spelers van zowel de eigen als bezoekende verenigingen zich houden aan de gestelde normen en waarden en nemen actie daar waar deze worden overtreden.
 3. Er geen externe discussie kan en mag ontstaan over de genomen strafmaatregel door de scheidsrechter tijdens of na de wedstrijd. Voor protest wordt het officiële traject gevolgd.
 4. Het bestuur passende maatregelen neemt bij misdragingen en acties waarbij de goede naam van de vereniging in diskrediet wordt gebracht. Dit kan zowel een schorsing, boete dan wel een preventieve maatregel zijn. Het bestuur wordt met betrekking tot misdragingen van leden altijd door de betrokkenen en/of commissies ingelicht, waarna eventueel in overleg, de passende maatregelen worden getroffen. Schorsingen anders dan vastgestelde standaard schorsingen worden altijd door het bestuur opgelegd. Ook geldt dit voor een eventueel royement.
 5. Genomen bestuursbesluiten worden altijd door bestuurs- en commissieleden, ongezien de eigen mening, gerespecteerd en uitgevoerd. Behalve wanneer het bestuur dit door middel van een extra bestuursvergadering/ALV wijzigt.
 6. Van alle leden van de vereniging wordt verwacht dat zij een positieve instelling tonen met betrekking tot de door het bestuur uitgezette (financiële) acties die als doel hebben het wel en wee van de vereniging op een hoger niveau te brengen.
 7. Van ieder lid van de vereniging wordt verwacht dat zijn/haar houding en gedrag bijdraagt om de goede naam van de vereniging te waarborgen.
 8. Van ieder lid van de vereniging wordt sociaal gedrag verwacht. Om daar waar nodig een constructieve bijdrage te leveren om het verenigingsleven op een acceptabel en zo optimaal mogelijk niveau te laten functioneren.
 9. Van ieder lid wordt verwacht dat hij aan de financiële verplichting voldoet met betrekking tot contributie betaling. De contributie moet voorafgaand aan de start van het nieuwe seizoen te worden voldaan. Tenzij er afspraken hieromtrent met de penningmeester vooraf zijn gemaakt. Bij niet voldoen aan deze verplichting wordt betrokken speler aangemaand in een persoonlijk schrijven. Blijft de speler in gebreke, dan volgt een directe schorsing voor betrokken speler. Deze schorsing heeft betrekking op alle verenigingsactiviteiten en blijft van kracht tot de betrokken speler aan zijn verplichting heeft voldaan.
 10. Zij de spelregels en reglementen respecteren, opgesteld door de KNVB.
 11. Zij scheidsrechters en assistent-scheidsrechters ondersteunen, begeleiden en beschermen tegen ongewenste invloeden, intimidatie en geweld.
 12. Zij de verschillen in uiterlijk, gewoonten, geloofsovertuiging en geaardheid van elk andere persoon accepteren en respecteren.
 13. Zij iedere vorm van geweld op en rond het complex verwerpen en bestrijden.
 14. Bij ontstane meningsverschillen altijd de officiële weg (voorzitters commissies, bestuur e.d.) wordt bewandeld.

  De regels, normen en waarden:

 1. Ik respecteer de eigendommen van de vereniging.
 2. Het is niet toegestaan om van leden spullen of andere waardevolle spullen mee te nemen (te stelen).
 3. Bij problemen beslist het bestuur over te nemen maatregelen.
 4. Uitspraken van het bestuur zijn bindend.
 5. Ik zal mij binnen en buiten het veld op een correcte wijze gedragen.
 6. Iedereen maar in het bijzonder mensen van het kader (bestuur, leiders, trainers en barpersoneel) hebben het recht om bij ongewenst gedrag je daar op te wijzen.
 7. Ik weet op welke wijze ik elftalspelers, tegenstanders en/of scheidsrechter moet aanspreken.(Het is niet gepast grove taal te gebruiken op de vereniging).
 8. Ik weet dat ik op tijd moet zijn.
 9. Ik weet, dat ik iedereen (gasten, tegenstanders, scheidsrechters, etc.) met respect moet behandelen. Ik ben me bewust, dat bij overtreding van de regels het bestuur, trainer en/of leider beslist over de maatregel die volgt. Deze maatregel zal ik respecteren.
 10. Ik weet, dat als ik iets verniel, ik dit ook weer moet vergoeden.
 11. Ik weet, dat bij een vereniging veel spelers, leiders, trainers, bezoekers etc. rondlopen. Daarom weet ik, dat ik me sociaal moet gedragen in de vereniging.
Hoofdsponsoren
Hoofdsponsor Voetbal Academie

Logo


Teamwearpartner

Leffel onderdeel van Voetbalshop.nl | Nieuws | FC Burgum


Mediasponsor / webhost

sailor telecom ict


Webshop

WorkinStyle (Mervo Sport)


Meld je aan voor de nieuwsbrief RBC Update
Welkom bij RBC !


R.B.C. mars uit 1948


Officieel partner Feyenoord AcademyKoop loten van de VriendenLoterij en steun RBC !